ஆஸ்திரேலியாவில் காணாமல் போன கதிரியக்க காப்ஸ்யூல்

மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து காணாமல் போன சிறிய கதிரியக்க காப்ஸ்யூல் நியூமனுக்கு தெற்கே 74 கிமீ தொலைவில் புதன்கிழமை கண்டெடுக்கப்பட்டது. சுரங்க நடவடிக்கைகளில் பயன்படுத்தப்படும் வெள்ளி காப்ஸ்யூல், ஜனவரி நடுப்பகுதியில் இருந்து கணக்கில் வரவில்லை. காப்ஸ்யூலின் உறையில் ஒரு சிறிய அளவு கதிரியக்க சீசியம்-137 உள்ளது, இது தொட்டால் கடுமையான நோயை உண்டாக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *