பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் தனது சீருடையை மாற்றியுள்ளது

பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் தனது சீருடையை மாற்றியுள்ளது. பெண் கேபின் குழு உறுப்பினர்கள் இப்போது ஜம்ப்சூட் அணியலாம். ஜம்ப்சூட்களை கேபின் குழு உறுப்பினர்களின் சீருடையாக மாற்றிய முதல் விமான நிறுவனம் இது என்று பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் பதிலளித்தது. இப்போது பெண் கேபின் குழு உறுப்பினர்களும் ஹிஜாப் அணியலாம். பிரிட்டன் ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஓஸ்வால்ட் படெங் தலைமையிலான ஐந்து வருட பணிக்குப் பிறகு பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் தனது ஆடைகளை மாற்றுகிறது. கோவிட் காரணமாக இந்த நடவடிக்கைகள் இரண்டு ஆண்டுகள் தாமதமாகின. ஆண்கள் சூட் அணிவார்கள். பெண்கள் ஜம்ப்சூட்டுக்குப் பதிலாக பாவாடை அல்லது கால்சட்டையையும் பயன்படுத்தலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *