சுற்றுலா துறையை வளர்ச்சிபடுத்தும் திட்டம் ; விரைவில் புஜைராவில் வருகிறது

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் புஜைராவில் சுற்றுலா வளர்ச்சியை நோக்கமாகக் கொண்டு எமிரேட்ஸ் கிராமங்கள் திட்டம் வருகிறது. இந்த திட்டம் கிட்ஃபாவில் தொடங்கப்படும். இந்த திட்டம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிட்ஃபாவிற்கு லட்சக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் கிராமங்களின் சுற்றுலாத் திறனைப் பயன்படுத்தி கிராம மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்த ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தால் செயல்படுத்தப்படும் எமிரேட்ஸ் கிராமங்கள் திட்டம், கிட்ஃபா, புஜைராவில் தொடங்கும். கித்ஃபா என்பது கிமு 2,000 முதல் 1,300 வரையிலான புதைகுழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியாகும் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *