பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட லண்டன் பல்கலைக்கழகம்

இங்கிலாந்தில் உள்ள பிரைட்டன் பல்கலைக்கழகம் கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை என்று பெயர் மாறியுள்ளது. கிறிஸ்துமஸ் என்ற வார்த்தை கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது என்பதால் பல்கலைக்கழகம் அதன் பெயரை விடுமுறை என்று மாற்றியது. குளிர்கால இடைவேளை என்பது கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறைக்கு பல்கலைக்கழகம் வழங்கிய புதிய பெயர். பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒன்பது பக்க அறிவுறுத்தலில் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *