தற்போது அணுக்கரு இணைப்பில் முன்னேற்றம் கண்ட அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள்

 

இப்போது புதைபடிவ எரிபொருட்களைச் சார்ந்திருக்காமல் உலகின் ஆற்றல் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய மாற்று ஆற்றல் மூலங்களைத் தேடுவது ஒரு பெரிய முன்னேற்றமாகும். அமெரிக்காவில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் குழு அணுக்கரு இணைவு தொழில்நுட்பத்தில் சாதனை படைத்துள்ளது. லாரன்ஸ் லிவர்மோர் தேசிய ஆய்வகத்தின் விஞ்ஞானிகள் அணுக்கரு இணைவை பயன்படுத்தி லாபகரமாக ஆற்றலை உற்பத்தி செய்ய முடிந்தது. நிகர ஆற்றல் ஆதாயத்தை அடைய நடத்தப்பட்ட சோதனைகள் வெற்றி பெற்றன. லேசர் ஆற்றல் தொழில்நுட்பத்தை விட அணுக்கரு இணைவு மூலம் அதிக ஆற்றலை உற்பத்தி செய்வதே வெற்றிகரமான சோதனையாகும் . இதில் தொடர்ச்சியான லேசர்களை எரிபொருளில் செலுத்துவதன் மூலம் சோதனை நடத்தப்பட்டது. இதன் விளைவாக உருவாகும் அணுக்கரு இணைவு லேசரை விட அதிக ஆற்றலை வெளியிடுவதாக விஞ்ஞானிகள் நிரூபித்து காட்டியுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *