டிசம்பர் 13, இன்றைய தினத்தில் இறந்த முக்கிய பிரமுகர்கள்

1048 – அல்-பிருனி, பாரசீகக் கணிதவியலாளர் (பி. 973)

1557 – டார்ட்டாக்ளியா, இத்தாலியக் கணிதவியலாளர் (பி. 1499)

1784 – சாமுவேல் ஜோன்சன், ஆங்கிலேயக் கவிஞர் (பி. 1709)

1849 – ஒப்மான்செக், செருமானிய தாவரவியலாளர் (பி. 1766)

1935 – விக்டர் கிரின்யார்டு, நோபல் பரிசு பெற்ற பிரான்சிய வேதியியலாளர் (பி. 1871)

1944 – வசீலி கண்டீன்ஸ்கி, உருசிய-பிரான்சிய ஓவியர் (பி. 1866)

1961 – அன்னா மேரி ராபர்ட்சன் மோசஸ், அமெரிக்க ஓவியர் (பி. 1860)

1984 – ஜோர்ஜ் ஜெயராஜசிங்கம், இலங்கைத் தமிழ் மனித உரிமை ஆர்வலர்

1986 – எல்லா பேக்கர், அமெரிக்க செயற்பாட்டாளர் (பி. 1903)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *