பீடி உருட்டுவதை தொழில்சார் சுகாதார கேடு என வகைப்படுத்தியுள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனம்

பிடி, இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான புகைபிடித்தல் தயாரிப்பு, 72 மில்லியன் மக்களால் நுகரப்படுகிறது மற்றும் சுமார் 4.9 மில்லியன் மக்கள் வேலை செய்கிறார்கள். இந்தியாவிற்கான WHO நாட்டின் அலுவலகம், நாட்டில் தற்போதுள்ள ஆய்வுகளின் விரைவான சான்றுகளின் தொகுப்பை மேற்கொண்டது, மேலும் அனைத்து உறுப்பு அமைப்புகளிலும் அதிக அளவில் நோய் பிரச்சினைகள் அல்லது தொடர்புடைய அறிகுறிகளைக் கண்டறிந்தது, பீடி உருட்டுவதை ஆபத்தான நுட்பமாக அங்கீகரிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *