கருப்பையில் அம்னோடிக் திரவம் குறைவாக இருந்தால் கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் நிலை என்ன ?

பொதுவாக குழந்தை உயிர் வாழ்விற்கும் வளர்ப்பிற்கும் அம்னோடிக் திரவம் மிகவும் முக்கியமானது. இது குழந்தையை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறது மற்றும் கருப்பையின் உள்ளே மிதக்க செய்கிறது. இந்த திரவத்தில் தான் குழந்தை நீந்தவும், சுவாசிக்கவும் கற்றுக் கொள்கிறது. அதனால் குழந்தைகள் வயிற்றில் இருக்கும் போது தெரியாமல் அமினோடிக் திரவத்தை ஓரளவு குடித்து விடுகின்றன.ஆயினும், சில நேரங்களில் இந்த அம்னோடிக் திரவத்தின் அளவு ஒலிகோஹைட்ராம்னியோஸ் எனப்படும் நிலைக்கு வழிவகுக்கும். சில பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தில் எந்த நேரத்திலும் இந்த ஒலிகோஹைட்ராம்னியோஸ் நிலையால் பாதிக்கப்படலாம் என தெரிகிறது . குழந்தை அமினோடிக் திரவத்தை குடித்து விட்டால் சில அறிகுறிகள் மூலம் அந்த நிலையை அறிந்து கொள்ளலாம். அமினோடிக் திரவம் குழந்தையின் சிறுநீர் வெளிப்பாட்டை சார்ந்துள்ளது என்பதால், குறைவான அம்னோடிக் திரவம் சிறுநீரகங்களின் வளர்ச்சியிலோ அல்லது சிறுநீர் பாதையிலோ உள்ள சிக்கல்களை வெளிப்படுத்தும் . இந்த செயல் குறைந்த சிறுநீர் வெளியீட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *